GDPR Kamera

Smernica pre Spracovanie Osobných Údajov Kamerovým Systémom

HOUSE OF ICEBERG S.R.O TATRANSKÁ LOMNICA 131 05960 VYSOKÉ TATRY IČO 2024165891

1. Úvod

Táto smernica stanovuje zásady a postupy pre spracovanie osobných údajov získaných prostredníctvom kamerového systému. Cieľom je zabezpečiť ochranu súkromia a osobných údajov jednotlivcov v súlade s platnou legislatívou, najmä Nariadením (EÚ) 2016/679 (Všeobecným nariadením o ochrane údajov, ďalej len "GDPR").

2. Definície

 • Osobné údaje: Informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.
 • Prevádzkovateľ: Osoba, ktorá určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov.
 • Sprostredkovateľ: Osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
 • Dotknutá osoba: Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané.
 • Kamerový systém: Systém slúžiaci na monitorovanie a záznam obrazového materiálu.

3. Účel Spracovania Osobných Údajov

Osobné údaje sú spracovávané za účelom:

 • Ochrany majetku a bezpečnosti osôb.
 • Prevencie a odhaľovania trestnej činnosti.
 • Kontroly vstupu do objektov.
 • Iných oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

4. Právny Základ Spracovania

Spracovanie osobných údajov prostredníctvom kamerového systému sa vykonáva na základe:

 • Oprávneného záujmu prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
 • Súhlasu dotknutých osôb, ak je to potrebné a možné.

5. Rozsah a Typ Spracúvaných Údajov

 • Obrazový záznam: Videozáznamy zachytávajúce osoby nachádzajúce sa v monitorovanom priestore.
 • Metadáta: Dátum, čas a miesto záznamu.

6. Umiestnenie Kamerového Systému

Kamerový systém je umiestnený na miestach, kde je to potrebné pre dosiahnutie uvedených účelov. Monitorované priestory sú označené príslušnými upozorneniami na prítomnosť kamerového systému.

7. Práva Dotknutých Osôb

Dotknuté osoby majú právo:

 • Na prístup k svojim osobným údajom.
 • Na opravu nepresných alebo neúplných údajov.
 • Na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie).
 • Na obmedzenie spracovania.
 • Na prenosnosť údajov.
 • Namietať proti spracovaniu.

8. Uchovávanie Osobných Údajov

Osobné údaje získané prostredníctvom kamerového systému sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania, najviac však po dobu 30 dní, pokiaľ osobitné právne predpisy neustanovujú inak.

9. Zabezpečenie Osobných Údajov

Prevádzkovateľ prijíma technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov proti neoprávnenému prístupu, zneužitiu, strate alebo zničeniu.

10. Sprostredkovatelia a Tretie Strany

Osobné údaje môžu byť spracúvané sprostredkovateľmi na základe písomnej zmluvy, ktorá zabezpečuje rovnakú úroveň ochrany osobných údajov, ako je stanovená touto smernicou. Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám len v súlade s platnou legislatívou a na základe právnych dôvodov.

11. Informovanie Dotknutých Osôb

Dotknuté osoby sú informované o spracovaní ich osobných údajov prostredníctvom:

 • Oznámenia pri vstupe do monitorovaného priestoru.
 • Zverejnením tejto smernice na verejne prístupnom mieste a na webovej stránke prevádzkovateľa.

12. Zmeny a Dodatky

Táto smernica môže byť kedykoľvek aktualizovaná v závislosti od zmien v legislatíve alebo interných postupoch. O každej zmene budú dotknuté osoby primerane informované.

13. Zodpovedná Osoba

Za dodržiavanie tejto smernice je zodpovedná určená osoba (Konaťel Martin Stacho), na ktorú sa dotknuté osoby môžu obrátiť v prípade otázok alebo požiadaviek týkajúcich sa spracovania ich osobných údajov.

Kontakt

Prevádzkovateľ: HOUSE OF ICEBERG S.R.O TATRANSKÁ LOMNICA 131 05960 VYSOKÉ TATRY IČO 2024165891 Martin Stacho Email: ahoj@yaay.sk Telefón: +421 949 552 972

Prevádzka . Yaay Concept Store. Tatranská Lomnica 121, 05960 Vysoké Tatry

Dátum účinnosti: [1.1.2020]

Tento dokument bol vypracovaný v súlade s platnými právnymi predpismi a je záväzný pre všetkých zamestnancov a spolupracovníkov prevádzkovateľa.